อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีดังนี้
รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ

1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี

-ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลควบคุม ตรวจตรา การเดินเรือ และตรวจตราปราบปรามเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ร.บ.เรือไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดกฎหมายดังกล่าว

-ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดมิให้ล่วงล้ำลำน้ำหรือกีดขวางทางเดินเรือ

-ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือการจดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือและการออกหนังสือคนประจำเรือรวมทั้งการจ้างและการเลิกจ้างคนประจำเรือ  (หนังสือสัญญาและบัญชีคนประจำเรือ)

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 92

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin